» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
آموزش،تنبیه،تشویق در تربیت یادگار سعیدی 1395/10/23 دسته بندی : عمومی 0

آموزش،تنبیه،تشویق در تربیت

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

تعداد صفحات: 72

تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

فونت:roya

سایز:حداکثر و معمول 24

 

سر فصل ها:

 • تشويقرفتارهاىخوب
 • آموزشرفتارخوب
 • تلويزيونوداورىهاىاخلاقى
 • تشويقغيرمادى
 • تشویقکودکانخجالتی
 • صورتهاىعملىتشويق
 • ذکرکلماتمحبتآميز
 • معرفىعملآندرحضورجمع
 • معرفىوارائهآثار
 • نصبعکساو
 • دادنجايزه
 • نزديککردنبهخود
 • سپردنمسؤوليت
 • ذکرقصهوداستان
 • دادنگواهى
 • شيوههاىديگر
 • تنبیه
 • فوايدتنبيه
 • اصلاحرفتار
 • يافتنراهصواب
 • اثربخشىفورى
 • تضعيفرفتار
 • ايجادبيدارى
 • تشديدرفتار
 • پرهيزهادرتنبيه
 • عقدهگشائىها
 • منعانتقام
 • تنبيهمضاعف
 • خشونت
 • طردواخراج
 • تکرارتنبيه
 • تنبيهدستهجمعى
 • منعهاىديگر

 

دید اجمالی :

محیطایدهآلمحیطیاستکهدرآن،طفلدردبستانازامکاناتآموزشیبسیارعالیبرخورداراستودرمنزلهمگذشتهازکمکوالدینباسواد،ازانواعواقسامسرگرمیهایآموزندهبرخورداراست.
منظورمامحیطیاستکهدرآنطفلمعصومبعدازصرف۴یا۵ساعتازبهترینساعاتعمرخوددرمدرسه،ساعاتبیکاریرابابازیفوتبالدرکوچههاودرگیریباپسرهمسایهپرمیکند. روشهایآموزشیکهدرگذشتهباتنبیهبدنیهمراهبود،کاملانکوهیدهودرخورملامتاست.
دربعضیمدارسدانشآموزانمیبایستکتکهایروزجمعهراپنجشنبهنوشجانمیکردندویاسیاهکردنانگشتانبهوسیلهمدادکهدراکثرمواقعتواناییانجامتکالیفراازدانشآموزانبهکلیسلبمیکرد. درایندورهمتاسفانه،بعضیازمواقعدانشآموزانبامسالهکتککارینوعیزندگیمسالمتآمیزرادرپیشمیگرفتند؛بهاینصورتکهتنبیهشدنازبخشهایلاینفکآموزشگاهیآنانشدهبودهدفاینگونهتنبیهاتجزخشونتورفععقدهنبودهاست.
 

 

 

 

 

 


خرید و دانلود | 9,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط